อาศัยกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

 

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวง

5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


จำนวนการเข้าชม 7 ครั้ง