กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

-กลุ่มนกพิราบขาว Download

-คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download

- พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ 
- กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ 
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ป่วย 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
- พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ พ.ศ.2550 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522


จำนวนการเข้าชม 139 ครั้ง