ประวัติโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ในปีงบประมาณ 2546 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลห้วยกระเจาขนาด 30 เตียง เป็นเงินจำนวน 36 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2548

1 กันยายน 2548 เปิดดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยเภสัชกร ,พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำนวน 15 คน ในการดำเนินการเตรียมความพร้อม

3 ตุลาคม 2548 เปิดให้บริการประชาชน

โดยให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกและมีจำนวนบุคลากรทางการพยาบาลและทันตแพทย์มาเพิ่มขึ้นจำนวน 12 คน รวมกับบุคลากรเดิมมีจำนวนทั้งหมด 27 คน

1 พฤศจิกายน 2548 ทางโรงพยาบาลมีแพทย์ประจำการจำนวน 2 คน

ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ คือมีการเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใน ,อุบัติเหตุ –ฉุกเฉิน , ผู้ป่วยนอก , ห้องคลอด , ทันตกรรม กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

18 พฤศจิกายน 2550 เปิดโรงพยาบาลโดยนายแพทย์มงคล ณ สงขลา

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เป็น 1 ใน 9 โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดยเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านบริหาร บริการวิชาการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

ปีงบประมาณ 2550 ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย แบบเลขที่ 9701 จำนวน 1 หลัง , ก่อสร้างระบบ Pipe Line ทางการแพทย์ 1 แห่ง

ปีงบประมาณ 2552 ก่อสร้างอาคารพัสดุแบบเลขที่ 3444 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2553 ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร 1 เส้น ผู้ป่วยนอก-อาคารผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2554 ขยายห้องฉุกเฉิน, ทันตกรรม , ห้องคลอด ,ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ,ก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย

ปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงทางเดินเชื่อม, ราวบันได ,ทางลาด

ปีงบประมาณ 2556 ดำเนินการก่อสร้างอาคารพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยเงินบริจาค

ปีงบประมาณ 2557 ต่อเติมห้องยา ,ห้องชันสูตรโรค,ก่อสร้างที่วางแทงก์ออกซิเจนทางการแพทย์

ปีงบประมาณ 2558 - ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ตึกผู้ป่วยใน

-ตึกสงฆ์อาพาธ-จ่ายกลาง

- ก่อสร้างห้องพักพนักงานขับรถยนต์ ที่ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง)

ปีงบประมาณ 2559

- ก่อสร้างที่ล้างรถ Refer ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน IC

- ปรับปรุงสถานที่ เพื่อย้ายร้านค้าที่ใช้สถานที่จอดรถหน้ารพ.เป็นที่ขาย สินค้า ทำให้เกิดปัญหา เรื่องการขวางเส้นทางรถ เข้า-ออก โดยย้ายไป บริเวณด้านข้างโรงพยาบาล เพื่อความเป็นระเบียบ เสร็จสิ้น 1 สค.59

- ติดกริ่งสัญญาณ ที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าแผนกโอพีดี กรณีผู้ป่วยมารับ บริการนอกเวลาราชการ สามารถกดกริ่งสัญญาณแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ 2560

- ต่อเติมอาคารใช้เป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด บริเวณด้านข้างห้อง ให้คำปรึกษา อาคารผู้ป่วยใน (ดำเนินการ ตค.59)

- ได้รับงบประมาณ เพื่อปรับปรุง รพก.

ปีงบประมาณ 2561

- พิธีเปิดใช้งานอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังขปรินายก (15 พย.59)

- อยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

- ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่

- ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารพัสดุ คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 10109 ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจุบันโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด 30 เตียง


จำนวนการเข้าชม 215 ครั้ง